תנאי שימוש

 1. כללי
  תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ("תנאי שימוש") חלים על אתר האינטרנט השייך לאבן קיסר בע"מ ו/או למסונפים אליה (יחד "החברה" או "אנחנו"), המופעל, המורשה ו/או הנשלט על ידם, המצוי בכתובת המתחם הבאה: http://www.caesarstone.com (ה"אתר").
  באתר נמסרים תוכן ומידע לגבי המוצרים והשירותים שמציעה החברה. תוכן האתר מוצג למטרות מידע בלבד.
  אנא קראו את תנאי השימוש הללו לפני שתשתמשו באתר.
  בכך שאתם משתמשים באתר זה, מתחברים אליו או גולשים דרכו, אתם מאשרים שאתם מסכימים לתנאי שימוש אלה. אם אינכם מסכימים להם, אנא אל תשתמשו באתר, אל תיכנסו אליו ואל תגלשו בו.
  לתשומת לבכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מתנאי שימוש אלה או את כולם, בכל עת. אנא בדקו באתר מעת לעת כדי לעיין בשינויים הללו. המשך השימוש שלכם באתר (לרבות גלישה דרכו או כניסה אליו) לאחר שפורסמו בו שינויים בתנאי השימוש יעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש החדשים או המתוקנים.
  תוכלו ליצור איתנו קשר דרך האתר במגוון דרכים. עם זאת, דבר באתר או בפניות מצדכם לא מחייב אותנו להתקשר איתכם או ליצור הסדר עסקי כלשהו מולכם, לחבור אליכם, לספק לכם מוצרים או שירותים כלשהם, לערוך פעילויות שיווק נוכחיות או עתידיות או לנהל איתכם כל דיון או מו"מ.
 2. מגבלות על שימוש בתוכן ובחומרים
  כל המידע, פרטי המוצר, התוכן ו/או החומרים המפורסמים באתר ("חומרים") שייכים לחברה, המשמרת את כל הזכויות, הקניין והאינטרסים בחומרים אלה ובכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות אליהם, לרבות, בין היתר, כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, הסמלילים, זכויות העיצוב ושאר הזכויות הקנייניות.
  אף הוראה בתנאי שימוש אלה או הוראה אחרת באתר לא יוצרת או מעידה על כל העברה או הענקת זכויות. אתם מסכימים לא להפר את כל הזכויות דלעיל.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת השימוש באתר אינכם רשאים:
  (א) לשנות, להתאים, לתרגם, להעתיק, לשכפל, לחקות, להפיץ, לפרסם או למכור מחדש חומרים המוצגים באתר, לרבות, בין היתר, סימני המסחר וזכויות היוצרים של החברה ושל המסונפים אליה, או לעשות שימוש נגזר באתר או בחומרים;
  (ב) לעשות שימוש מסחרי באתר או בחומרים המוצגים בו;
  (ג) לפרוץ או לנסות לפרוץ את אבטחת האתר, או לעקוף אמצעים טכניים המונעים או מגבילים גישה לחלק כלשהו באתר;
  (ד) להנדס לאחור או לפרק את האתר, או להמיר לצורה קריאה לאדם חומרים באתר שלא נועדו לקריאה כזו, לרבות, בין היתר, שימוש או צפייה ישירה בקוד שבבסיס האתר, למעט כפי שהוא מפורש ומוצג בדפדפן;
  (ה) להשתמש בכריית נתונים, ברובוטים או בכלים אוטומטיים דומים לאיסוף ולחילוץ נתונים כדי להתחבר לאתר;
  (ו) לאסוף, לקצור, להשיג או לעבד מידע אישי של משתמשים אחרים באתר או לגביהם;
  (ז) לשבש או לנסות לשבש את פעולתו ההולמת של האתר או להתנהג באופן אחר המגביל או פוגע בשימוש או בהנאה של גורם כלשהו מהאתר, או העלול לפגוע, לשיקול דעתנו, בחברה או במשתמשי האתר או לחשוף אותם לחבות;
  (ח) לשנות חלק כלשהו באתר, או לנסות לשנותו;
  (ט) לנסות לקבל גישה לא מורשית לחלק כלשהו באתר, במערכות או ברשתות המחוברות לאתר באמצעות פריצה, פיצוח, כרייה, דייג או אמצעי אחר;
  (י) להציג את האתר או חלק הימנו במסגרת חשופה או מוסתרת, או ליצור קישור לאלמנטים או לחלקים מהאתר;
  (יא) להשתמש בדוחות, בחומרים, בתיעוד אלקטרוני או בחומרים אחרים הזמינים באתר כדי להזין מוצר, אפליקציה או אתר כלשהם; וכן
  (יב) להפר דין תקף.
  אם הדבר מורשה במפורש, אתם רשאים להוריד עותק אחד של החומרים המוצגים באתר למחשב יחיד לשימושכם האישי והלא-מסחרי בלבד, בתנאי שתשמרו את כל הודעות זכויות יוצרים ושאר ההודעות הקנייניות. חל איסור חמור על שימוש בחומרים הללו למטרה המנוגדת לתנאי שימוש אלה, לרבות, בין היתר, שימוש בחומרים באתר אחר או בסביבת מחשב מקושרת. שימוש כזה ייחשב להפרת זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות (לרבות קניין רוחני) של החברה.
  אתם מסכימים לא להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או האסורה בתנאי שימוש אלה ולא לגרום לנקיטה בפעולה לא חוקית, לא לעקוב או להטריד משתמשים אחרים באתר ולא לנקוט בכל פעולה אחרת המפרה את זכויות החברה או צדדים אחרים. אתם מסכימים לא לנקוט בכל פעולה היוצרת עומס לא סביר או לא מידתי על תשתית האתר או על מערכת או רשת המקושרת לאתר.
  אנחנו רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים לאיתור ולמניעת שימוש כוזב או פוגעני באתר.
 3. מבצעים באתר
  החברה אינה אחראית לכל טעות או השמטה טיפוגרפית או אחרת בנוגע למוצרים, לשירותים, למחירים או למידע אחר הנמסר באתר זה. כל מכירות ומבצעי המוצרים ו/או השירותים באתר כפופים לתנאי שירות אלה, בנוסף לכל תנאי אחר החל עליהם. מבצעים ומחירי מבצע זמינים לזמן מוגבל כמפורט באתר. המחירים, המבצעים והזמינות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
 4. פטנטים
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להלן, המוצרים, הטכנולוגיה והתהליכים של החברה או של המסונפים אליה הנזכרים או מפורסמים באתר עשויים להיות מוגנים באמצעות פטנט או פטנטים ו/או כפופים לזכויות סוד מסחרי אחר ו/או זכויות קנייניות אחרות. אף הוראה בתנאי שימוש אלה או הוראה אחרת באתר לא יוצרת או מעידה על כל העברה או הענקת זכויות במסגרת פטנט כזה והחברה ו/או המסונפים אליה שומרים לעצמם את כל הזכויות הללו.
 5. סימני מסחר
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להלן, CAESARSTONE, סמליל החברה וכל סימן מסחר אחר המופיע באתר הינם סימני מסחר של החברה. אף הוראה בתנאי שימוש אלה או הוראה אחרת באתר לא יוצרת או מעידה על כל העברה או הענקת זכויות במסגרת כל שם, סימן או סמליל והחברה שומרת לעצמה את כל הזכויות בשמות, בסימנים ובסמלילים הללו.
 6. קניין רוחני ומדיניות הפרה
  זכויות הקניין הרוחני הנלוות לאתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים, שיטות ותהליכי עבודה וכל זכות אחרת שייכים אך ורק לחברה או לבעלי הרישיון החיצוניים שלה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על מידע, מאמרים, דימויים, חומרים, עיצוב גרפי, נתונים ועיבודם, "המראה והתחושה" של האתר, קוד המחשב וכל פרט אחר הנוגע לתפעולו.
  אינכם רשאים להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להנגיש, לשווק או לתרגם כל מידע, לרבות סימני מסחר, דימויים, תמונות, טקסטים וקוד מחשב מהאתר ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר המוצגים באתר (בין רשומים ובין שאינם רשומים) שייכים אך ורק לחברה ו/או לבעלי הרישיון החיצוניים שלה. אינכם רשאים להשתמש בהם ללא הסכמתנו בכתב ומראש.
  החברה מחויבת להגנה על הזכויות של בעלי זכויות יוצרים וחותרת לציות לכל התקנות והדינים התקפים בדבר הגנת קניין רוחני. יש לשלוח הודעות בנוגע לקניין רוחני בנוגע להפרות באתר זה דרך טופס יצירת הקשר המקוון שלנו הזמין ב"צרו קשר".
  החברה תטפל בכל הודעה באשר להפרת זכויות יוצרים לכאורה ותנקוט בפעולות ההולמות הנדרשות בדין תקף. עם קבלת הודעה הולמת, החברה תפעל בהקדם כדי לנטרל או לבטל את הגישה לחומר שלגביו נטען שהינו מפר או נוגע לפעולה מפרה ותנטרל או תבטל בהקדם את הגישה לכל התייחסות או קישור לחומר או לפעולה שלגביהם נטען שהינם מפרים.
 7. הורדות
  כל הורדת נתונים ו/או קבצים מהאתר תתבצע על אחריותכם בלבד. אנחנו לא נישא בחבות לכל הפסד או נזק שייגרם בשל מתקפת מניעת שירות, וירוסים, או חומר אחר המהווה מפגע טכנולוגי שעשוי לזהם את ציוד המחשב, תוכניות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר שלכם כיוון שהשתמשתם באתר שלנו או הורדתם חומר שפורסם בו או באתר המקושר אליו.
 8. קישור לאתר
  אם אין לכם הסכם בכתב או הסכמה ספציפית בכתב התקפים מול החברה שבהם נקבע אחרת, ניתן לספק קישורים לאתר רק כדלקמן: (א) הקישורים לא ירמזו או ייצרו באופן אחר מצג שווא לפיו החברה מסונפת לאדם או ישות כלשהם, או שהחברה תומכת במוצר או שירות כלשהו, נותנת לו חסות או קשורה אליו; (ב) המראה, המיקום ושאר ההיבטים של קישור לאתר לא יפגעו או יגרעו מהמוניטין הנלווה לשמה של החברה ולסימני המסחר שלה; (ג) כל קישור לאתר חייב "להצביע" אל ה-URL "http://www. http://www.caesarstone.com " ולא לכל עמוד אחר באתר; (ד) כאשר משתמש מפעיל קישור לאתר, הקישור לא יציג את האתר בתוך "מסגרת" באתר המקשר, או בכל אתר אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכמתה דלעיל ליצירת קישור לאתר, בכל עת ולשיקול דעתה הבלעדי.
 9. שינויים וזמינות
  אנחנו עשויים לשנות מעת לעת את המבנה, המתאר, העיצוב או ההצגה של האתר ואת ההיקף והזמינות של המידע והחומרים שבו, ללא הודעה מוקדמת. מעצם טבעם, שינויים כאלה עשויים להוביל לתקלות או לאי נוחות מסוימת. תפעול האתר תלוי בגורמים שונים כגון תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת של החברה, של קבלניה ושל ספקיה. מעצם טבעם, לעתים גורמים אלה סובלים מליקויים.
  אתם מסכימים ומאשרים שאיננו נוטלים על עצמנו כל אחריות ביחס או בנוגע לעריכת השינויים דלעיל או לכל שיבוש או כשל שינבעו מהם.
  הזמינות, האיכות והפונקציונאליות של האתר תלויות בגורמים שונים, לרבות רשתות תקשורת ואיכות הקישוריות של רשת הפס הרחב/הסלולארי/ה-WIFI שצדדים חיצוניים מספקים על אחריותם. גם גורמים אלה סובלים לעתים מליקויים.
  איננו מתחייבים שהאתר יפעל ללא שיבוש, טעויות או הפרעות, או שיהיה נגיש או זמין בכל עת או חסין מפני טעויות, תקלות או גישה לא מורשית.
 10. התנערות מאחריות
  החומרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" (“as is”) וללא כל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין מרומזת. במלוא ההיקף המותר בדין תקף, החברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או מרומזת, לרבות, בין היתר, אחריות מרומזת לסחירות, להפרה ולהתאמה למטרה מסוימת.
  החברה לא מתחייבת שהחומרים המוצגים באתר זה יהיו נטולי שיבושים או טעויות, או שאתר זה או השרת(ים) המנגיש(ים) אותו נקיים מכל וירוס או רכיב מזיק אחר. החברה לא מתחייבת ולא יוצאת בכל מצג בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש בחומרים שבאתר זה מבחינת נכונות, דיוק, אמינות או אחרת. אתם אחראיים לנקוט בכל אמצעי הזהירות שתמצאו לנחוצים או לרצויים כדי להתגונן מפני כל תביעה, נזק, הפסד או סכנה העלולים להיווצר בשל שימושכם באתר ו/או בחומרים או בשל הסתמכותכם עליהם.
  בתחומי שיפוט מסוימים לא ניתן להחריג אחריויות מרומזות מסוימות. בהתאם, ייתכן שחלק מההגבלות דלעיל לא חלות עליכם.
 11. הגבלת חבות
  בכל נסיבה שהיא, גם אם עודכנה לגבי ההיתכנות של נזקים כאלה, החברה לא תישא באחריות או בחבות כלפיכם או כלפי כל ישות אחרת בגין נזקים ישירים, מפצים, עקיפים, נלווים, תוצאתיים (לרבות הפסד רווחים והפסד הזדמנויות עסקיות), מיוחדים, לדוגמה, או עונשיים הנובעים או נוגעים בכל אופן שהוא לשימושכם באתר, להסתמכות על חומר כלשהו (לרבות, בין היתר, חומרים, הצעות מלאי שיופיעו באתר), לטעויות, אי דיוקים, השמטות, פגמים, פרצות אבטחה, לתקשורת עם החברה, להחזקה, מחיקה, גילוי ושימוש אחר או אובדן חומרים או מידע, או לכל כשל ביצועי אחר של החברה.
  בתחומי שיפוט מסוימים לא ניתן להגביל או להחריג חבות לנזקים נלווים או תוצאתיים. בהתאם, ייתכן שחלק מההגבלות דלעיל לא חלות עליכם.
  אתם מסכימים שאם אינכם מרוצים מהאתר או משירותים המוצעים בנוגע אליו, אם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה, או אם יש לכם מחלוקת או תביעה אחרת מול החברה או נגדה בנוגע לתנאי שימוש אלה או לאתר, הסעד היחיד והבלעדי העומד לכם הוא הפסקת השימוש באתר ובכל שירות המוצע בנוגע אליו.
 12. שיפוי
  בהסכמתכם לתנאים אלה ובשימושכם באתר, אתם מסכימים להגן על החברה ולשפות אותה ואת כל הפועל מטעמה, לרבות, בין היתר, כל בעליה, מנהליה, נושאי המשרה שלה ועובדיה, בגין כל הפסד, הוצאה, עלות, תביעה ונזק (לרבות שכ"ט עו"ד סביר, שכ"ט מומחה ועלויות התדיינות סבירות אחרות) הנובעים, נצברים או נוגעים בכל אופן שהוא (i) להפרתכם את התנאים הללו או כל תקנה ודין תקפים, בין אם נזכרו בתנאים אלה ובין אם לאו; (ii) להפרתכם את זכויותיו של צד ג'; וכן (iii) לשימושכם באתר או לשימושכם הלקוי בו.
 13. הסכמת צד ג'
  במידה בה האתר מכיל קישורים או מידע אחר בנוגע לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה לא שולטת בזמינות ובתוכן של שירותים ומשאבים חיצוניים אלה. איננו מפעילים את האתרים הללו ואיננו מפקחים עליהם ועל תוכנם. אתרים אלה או המידע והתוכן המפורסמים בהם עלולים להיראות לכם מפוקפקים או לא לעמוד בדרישותיכם. יש להפנות כל שאלה בנוגע לשירות או למשאב כזה, או לקישור אליו, לספק השירות או המשאב הספציפי. איננו תומכים באתר מסוים, נותנים חסות לתוכנו, או מאשרים את הדיוק, האמינות, האמיתות, התוקף, היושרה או החוקיות שלו מעצם הקישור אליו. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות לאתרי צד ג' כאלה או לתוכנם, לזמינותם, או לעסקאות ולפעולות הנערכות ביניכם לבינם. חלק מהחומרים באתר זה מסופקים על ידי צדדים חיצוניים. כל חוות דעת, עצה, הצהרה, שירות, הצעה או מידע אחר שמבטאים או מנגישים צדדים חיצוניים אלה נמסרים מטעם המחברים או המפיצים הרלוונטיים ולא בהכרח מעידים או משקפים את הסכמת החברה לתוכנם.
 14. היעדר חסות
  מלבד מוצרי החברה, תהליכיה ושירותיה, אף התייחסות באתר זה למוצר מסחרי, לתהליך או לשירות ספציפי (או לספק המוצר, התהליך או השירות) לא מהווה או מרמזת שהחברה נותנת לו חסות, ממליצה עליו או תומכת בו.
 15. הזכות להשבית, למנוע או להגביל גישה
  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לבטל את גישתכם לאתר זה לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה, לרבות, בין היתר, קשיים טכניים או הפרת תנאי שימוש אלה. החברה אף שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לסרב להעניק שירות, לחסום או למנוע גישה ושימוש עתידיים באתר זה או לשנות או למחוק חומר שהוגש לאתר. לאחר ביטול רישיון זה, התנאים בתנאי שימוש אלה הממשיכים לחול מעצם טבעם יישארו תקפים.
 16. מדיניות פרטיות
  מדיניות הפרטיות הנוגעת לאתר זה זמינה בכתובת: מדיניות פרטיות ומשולבת בזה באזכור בתנאים אלה כחלק בלתי נפרד מהם.
 17. תנאי מכירה
  תנאי המכירה הזמינים כאן משולבים בזה באזכור בתנאי שימוש אלה והחברה רשאית לתקנם מעת לעת לשיקול דעתה הבלעדי ("תנאי מכירה"). אלא אם אבן קיסר קבעה אחרת במפורש, בתנאי המכירה יפורטו התנאים החלים כשאתם מזמינים מוצרים ("מוצרים") והם יכללו, בין היתר, את התנאים הבאים: תנאי תשלום, תנאי מסירה, ביטול הזמנה, החזרות, אחריות מוצר וכולי. אנא קראו אותם בקפידה לפני רכישת המוצרים. בכך שאתם רוכשים מוצר, אתם (ה"לקוחות", "שלכם", או "אתם") מאשרים שקראתם, הבנתם והסכמתם לתנאי המכירה ושאתם מסכימים שיחולו עליכם ויחייבו אתכם.
 18. שינוי תנאי השימוש
  לתשומת לבכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן, לשנות או למחוק חלקים מתנאי שימוש אלה או את כולם, בכל עת. אנא בדקו באתר מעת לעת כדי לעיין בשינויים הללו. המשך השימוש שלכם באתר (לרבות גלישה דרכו או כניסה אליו) לאחר שפורסמו בו שינויים בתנאי השימוש יעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש החדשים או המתוקנים.
 19. כללי
  חומרים המסופקים באתר עשויים להכיל הצהרות בנוגע לציפיות, לתחזיות ולאומדנים נוכחיים בנוגע לאירועים עתידיים, הנחשבות ל"הצהרות צופות פני עתיד" כהגדרתן בחוק הרפורמה בהתדיינות ניירות ערך פרטית (Private Securities Litigation Reform Act) משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד אלה נוגעות לתוכניות, למטרות ולציפיות של החברה בנוגע לתפעולים עתידיים, לציפיות לתוצאות של יוזמת המיטוב העסקי של החברה ולתוצאות התפעוליות המשוערות שלה. הצהרות צופות פני עתיד אלה נמסרות כדי לאפשר למשקיעים פוטנציאליים להבין את האמונות והדעות הנוכחיות של ההנהלה באשר לתוצאות או למגמות עתידיות, כדי שיוכלו להשתמש באמונות ובדעות הללו כאחד הגורמים בשקילת השקעה. הצהרות צופות פני עתיד אלה אינן התחייבות לביצועים עתידיים ואין להסתמך עליהן ככאלה. אין כל ערובה לכך שהצהרות צופות פני עתיד יתממשו, כיוון שהתוצאות בפועל ואירועים עתידיים עשויים להיות שונים מהותית מהתחזית כתוצאה מאי ודאויות ומסיכונים מסוימים, ידועים או שאינם ידועים. הצהרות צופות פני עתיד אלה נמסרות רק נכון למועד תנאים אלה והחברה לא נוטלת על עצמה כל חובה לעדכן או לתקן אותן כתוצאה ממידע חדש, מאירועים עתידיים או בכל אופן אחר.
  בהתאם למקום מגוריכם, הדין התקף והסדר יישוב המחלוקות בנוגע לתנאי שימוש אלה הינם כדלקמן:
אם מקום מגוריכם הינודין תקף וסמכות שיפוט
קנדההצדדים מסכימים בזה כי א) כל ההיבטים של הסכם זה, וכן ב) יישוב כל המחלוקות הנובעות או נוגעות להסכם זה, לרבות כל מחלוקת הנובעת במסגרת הסכם זה או נוגעת לו, יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני נפת אונטריו ולדיני קנדה החלים בה. הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של ערכאות נפת אונטריו.
ארצות הבריתתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני מדינת דלוור. כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה תוכפף לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות מדינת דלוור המצויות בווילמינגטון ושל בית המשפט הפדראלי המחוזי של מחוז דלוור.
בריטניהתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני אנגליה ו-ווילס. כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה תוכפף לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות לונדון שבאנגליה.
סינגפורתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני רפובליקת סינגפור. כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה תוכפף לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות רפובליקת סינגפור.
שוודיהתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני שוודיה. כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה תוכפף לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות שטוקהולם שבשוודיה.
אוסטרליהתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני ניו סאות' ווילס שבאוסטרליה. כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה תוכפף לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות סידני שבאוסטרליה.
כל מקום אחרתנאי שימוש אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל (אלא אם דינים, תקנות ו/או דירקטיבות החלים על ארץ המוצא שלכם דורשים אחרת). הצדדים יכפיפו כל מחלוקת הנובעת או נוגעת לתנאי שימוש אלה לסמכות השיפוט הבלעדית ולפורום הבלעדי של ערכאות תל אביב שבישראל.

אם ייקבע שתניה כלשהי בתנאי שימוש אלה אינה תקפה או אינה אכיפה, תניה זו תיחשב נתיקה משאר תנאי השימוש ולא תגרע מתוקפם או מהיכולת לאוכפם. זהו כלל ההסכם ביניכם לבין החברה בנוגע לנשוא תנאים אלה ותנאי שימוש אלה לא ישונו למעט כקבוע בהם. החברה רשאית להמחות הסכם תנאי שימוש זה, כולו או מקצתו, לשיקול דעתה הבלעדי. וויתורה של החברה על הפרת תניה בתנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור על הפרה אחרת או נוספת, זהה או שונה, ולא תפורש כוויתור כזה.

 1. צרו קשר
  אתם מוזמנים להפנות אלינו כל שאלה או תהייה בנוגע לתנאי שימוש אלה באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שלנו, הזמין ב"צרו קשר".
  תנאי שימוש אלה שונו באחרונה ביום: 17 ביוני 2024