תנאי שימוש

 כללי

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות אבן קיסר בע"מ (להלן: "אבן קיסר") ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: https://house.caesarstone.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של אבן קיסר, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: "האתר") וכן על הביקור באולם התצוגה שמפעילה אבן קיסר ("בית אבן קיסר") ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הניתנים באתר ובבית אבן קיסר (וביחד: ה"שירותים"), ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין אבן קיסר (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר ו\או בשירותים הדיגיטליים המוצעים בבית אבן קיסר. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר ובשירותים המוצעים בבית אבן קיסר מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו\או בשירותים ואתה מתבקש להימנע מכך.

אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר או בשירותים מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

אודות השירות

בית אבן קיסר הינו אולם תצוגה ייחודי מסוגו בו תוכל להתרשם ממגוון המוצרים והשירותים שמציעה אבן קיסר. בזמן הביקור תוכל לסרוק ולשמור בקלות מידע אודות המוצרים שאהבת, לערוך הדמיות ולעצב את ביתך לפי העדפותיך האישיות.

האתר נועד לקבלת מידע אודות בית אבן קיסר והשירותים המוצעים על ידי אבן קיסר. באתר תוכל להירשם לביקור בבית אבן קיסר וכן לקבל מידע אודות דגמים ומוצרים התואמים את העדפותייך וטעמך האישי בהתבסס על תשובותייך לשאלון ההשראה.

הגבלות על השימוש בשירותים

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות אבן קיסר ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם בשירותים (להלן: "החומרים"), הינם רכושה של אבן קיסר (או של מעניק הרישיון שהתיר לאבן קיסר להשתמש בהם), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון לאבן קיסר, לגביהם יש לאבן קיסר זכויות שימוש).

אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת השירותים ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר מי מהזכויות המנויות לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי, למעט כפי שמותר לך במפורש על פי הסכם זה בנוגע לשיתוף חומרים ברשתות חברתיות כמפורט להלן, לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר או תפיץ בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהשירותים. שים לב, בחלקים בשירותים בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותך להוריד עותק בודד למחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או לשלוח עותק באמצעות דוא"ל של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש פרטי, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה כהפרה של זכויותיה של אבן קיסר (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלה).

כמו כן, השימוש בשירותים כפוף לתנאים שלהלן:

  • אין לעשות בשירותים כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
  • הנך רשאי להשתמש בשירותים למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של אבן קיסר לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בהתאם לשיקול דעתה;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירותים, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירותים, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותם התקינה של השירותים;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירותים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירותים;
  • אין להציג תכנים מהשירותים בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של אבן קיסר;
  • אין להציג תכנים מהשירותים בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה - בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אבן קיסר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירותים ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את אבן קיסר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

שיתוף חומרים ברשתות חברתיות

בכפוף לכך שלא תפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנך רשאי לשתף חלק מהחומרים ברשתות חברתיות שונות כגון: פייסבוק, טוויטר וכיו"ב, (להלן: "רשתות חברתיות"). אבן קיסר תהא רשאית להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות לפי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות בנפרד מתנאי שימוש אלה, ובאחריותו של הגולש המשתף באמצעות רשתות חברתיות.

פטנטים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי מוצריה של אבן קיסר ו/או מוצריהם של מי מטעמה, הטכנולוגיות והתהליכים המאוזכרים ו/או מפורסמים בשירותים רשומים כפטנטים, ו/או מהווים סודות מסחריים, ו/או מהווים זכות קניינית אחרת. לפיכך, אבן קיסר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בפטנטים ו/או זכויות קנייניות כאמור.

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכלולים בשירותים, לרבות "אבן קיסר" ו- "caesarstone", סמלי המסחר (logo) של אבן קיסר, הינם סימני מסחר של אבן קיסר. לפיכך, אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי מסחר (logos).

זכויות יוצרים

במהלך ביקורך בבית אבן קיסר תוכל לצלם תמונות של דגמים ומוצרים שאהבת וליצור הדמיות של העיצובים שלך אשר ישלחו אלייך במייל בתום ביקורך. הבעלות בקניין הרוחני בתמונות והדמיות אלה הינה שלך; אולם, הנך מאשר בזאת כי אתה מעניק לאבן קיסר רישיון כלל עולמי, בלעדי, בלתי מותנה, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, וניתן להעברה לעשות בתמונות אלה כל שימוש (לרבות למטרה מסחרית) לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקבל הרישיון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם את היצירה, לערוך בה שינויים, להוסיף עליה ולגרוע ממנה, ליצור ממנה יצירות נגזרות, להעתיקה, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור, לבצעה בפומבי, להפיצה ולמכרה, בחלקה או בשלמותה, בכל מדיה או אמצעי שהם, בין אם קיימים כיום ובין אם יפותחו בעתיד.

מדיניות אבן קיסר בנוגע להפרת זכויות יוצרים

אבן קיסר מחויבת להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. אם הנך סובר כי הופרו זכויות היוצרים שלך במסגרת השירותים תוכל לפנות אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: https://www.caesarstone.co.il/contact-us/general/

אבן קיסר תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. כאשר תתקבל הודעה כאמור, אבן קיסר תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

הורדות

כל הורדה (downloading) או שליחה של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות השירותים הינה באחריותך בלבד, אבן קיסר  אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

כתב ויתור

השירותים וכל התכנים הקשורים בהם מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בהתאם למידה האפשרית המותרת על פי חוק, לא תחול על אבן קיסר כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותם הטכנית של השירותים ו/או הפרה של זכויות והתאמת השירותים למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

אבן קיסר אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים בשירותים לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

אבן קיסר אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים בשירותים, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על השירותים.

היעדר אחריות

אבן קיסר ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש בשירותים ו/או בקשר עם השימוש בשירותים - לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין בשירותים, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל בשירותים של אבן קיסר.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את אבן קיסר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, במידה המירבית המותרת בחוק, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת השירותים יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לשירותים. אבן קיסר אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור ולתוכן המוצג בהם; כל טענה בנוגע למוצרים ו\או שירותים המוצגים בקישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של אבן קיסר לענייניים אלו.

מידע פרסומי / אי שידול

אבן קיסר עשויה להציב בשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

אבן קיסר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירותים מטעם צדדים שלישיים. אבן קיסר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירותים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, ועצם פרסומו של מסר פרסומי בשירותים, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של אבן קיסר, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד אבן קיסר בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירותים תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אבן קיסר איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירותים או ירכשו באמצעותם.

חסימת גישה לאתר

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירותים ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בהם שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול השירותים ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או שימוש בשירותים שאינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת ביקורך באתר או בבית אבן קיסר, ­­­­­­­­אבן קיסר תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם ­­­­­­­­אבן קיסר ומטעם שותפיה העסקיים של אבן קיסר, לרבות חנויות מטבחים ומעבדים אשר עובדים בשיתוף עם אבן קיסר וחברות אחרות אשר מוצריהן מוצגים באולם התצוגה ("חומר פרסומי"). יובהר כי בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של ­­­­­­­­אבן קיסר באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיופיע בכל הודעה שיווקית שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות לקוחות של ­­­­­­­­אבן קיסר דרך האתר בלינק "צור קשר": https://www.caesarstone.co.il/contact-us/general/

שינויים

אבן קיסר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירותים ו/או כל חלק מהם וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובפיתוחים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אבן קיסר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של אבן קיסר בקשר עם השימוש בשירותים זמינה לעיונך בקישור הבא: https://house.caesarstone.co.il/privacy-policy/ ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין אבן קיסר בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. אבן קיסר תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של אבן קיסר בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה אבן קיסר את ויתורה כאמור.

צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: https://www.caesarstone.co.il/contact-us/general/

עודכן ביום: 4 ביוני, 2023.