תנאי מכירה

תנאי ההזמנה

 1. הצעת המחיר תקפה למשך 14 ימים ממועד הפקתה, והינה הערכה בלבד שנוצרה על סמך מידע שמסר הלקוח לאבן קיסר. הצעת מחיר מעודכנת תועבר לאישור הלקוח לאחר ביצוע מדידה בביתו ותשקף מידות בפועל ובחירות עיצוב סופיות.
 2. ההזמנה כוללת מדידה, חיתוך ועיבוד המשטח למידות המטבח הכולל קדח לברז, פתח כיור בהתקנה שטוחה/עליונה, פתח כיריים בהתקנה עליונה (לא שטוחה), הובלה והתקנה, אלא אם סוכם בכתב אחרת. כל שירות או עבודה נוספת יתומחר בנפרד.
 3. השירותים והעבודות נשוא הזמנה זו יבוצעו על ידי קבלן משנה מורשה מטעם אבן קיסר, אשר ייצור קשר עם הלקוח בתוך 4 ימי עסקים מיום הפקת ההזמנה, לצורך קבלת מידע אודות מועד מתוכנן להתקנת המשטח.
 4. לצורך ביצוע השירותים והעבודות נשוא הזמנה זו, באחריות הלקוח:
  1. 4. ליצור קשר עם קבלן המשנה מטעם אבן קיסר ולהודיע על מוכנות למדידה; מדידה בבית הלקוח תבוצע בתוך 3 ימי עסקים מהודעת הלקוח על מוכנות למדידה. "מוכנות למדידה" משמעה - המטבח הותקן במלואו ובידי הלקוח כל המידע הנדרש לביצוע המדידות, לרבות תכנית מטבח ומפרטים של כל המוצרים המיועדים להתקנה במשטח (כיריים, ברז, כיור, טוחן אשפה וכיו"ב). באחריות הלקוח להעביר המידע האמור לקבלן המשנה מטעם אבן קיסר.
  2. 4. להעביר לידי קבלן המשנה מטעם אבן קיסר את הכיור/ים המיועד/ים להתקנה על המשטח.
  3. 4. על הלקוח או נציג מעל גיל 18 מטעמו להיות נוכח בזמן המדידה וההתקנה לצורך קבלת הסברים וחתימה על תעודת השלמה בסיום ההתקנה.
  4. 4. לוודא שארונות המטבח פנויים, תקינים, מפולסים, יציבים ומותאמים להחזקת משטח השיש; אבן קיסר איננה אחראית על תכנון לקוי או התקנה לקויה של המטבח. מובהר כי מבלי להטיל חבות על החברה, אבן קיסר תהא רשאית לשנות או לדרוש שינויים במעמד ביצוע המדידות או לאחריהן, על מנת לבצע את העבודה לפי תקנים מקובלים. במידה ומוחלף משטח שיש קיים, הלקוח אחראי להסירו ולפנותו טרם המדידה וההתקנה וכן להסיר את הכיורים, הברזים ומכשירים נלווים אחרים. במידה ולא ניתן לבצע התקנה של המשטח עקב תכנון לקוי או התקנה לקויה של המטבח או כל סיבה שאינה קשורה באבן קיסר או בקבלן המשנה מטעמה, הלקוח יחויב בעלות ביקור נוסף בסך 700 ₪ לפני מע"מ.
  5. 4. במידה ויש צורך במנוף לביצוע ההתקנה, הלקוח יעודכן וישלם ישירות לחברת המנופים את עלות ההשכרה.
 5. אופן ביצוע העבודה והחלטות מקצועיות כגון מיקום החיבורים בין המשטחים וכמותם הינם בשיקול דעתם המקצועי והבלעדי של אבן קיסר וקבלן המשנה מטעמה ובאחריותם.
 6. זמני אספקה: עד 14 ימי עסקים מקבלת אישור הלקוח להצעת המחיר המעודכנת בהתאם לתוצאות המדידה ו/או שינוים אחרים ותשלום החשבון הסופי ("אישור הלקוח לביצוע"), למעט בימי הרמדאן וחג הקורבן אז זמני האספקה יתארכו ב-7 ימי עסקים נוספים. זמן האספקה כאמור מותנה בקבלת מלוא הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה ואספקת הכיור/ים לידי קבלן המשנה מטעם אבן קיסר. אספקה לאזורים הבאים תיעשה בתוספת תשלום של 1,500 ₪ לפני מע"מ: צפונה מנהריה, כולל רמת הגולן, דרומה מבאר שבע.
 7. מדיניות ביטולים: א) עד 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה וטרם מדידה - ללא עלות; ב) מעל 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה וטרם מדידה - עלות של 10% מההזמנה; ג) לאחר ביצוע המדידה וטרם אישור לקוח לביצוע - עלות של 30% מההזמנה; ד) לאחר אישור הלקוח לביצוע – תשלום מלא ללא אפשרות ביטול.
 8. מדיניות תשלום: א) במעמד ההזמנה – תשלום מקדמה בסך 50% מהצעת המחיר לעיל; ב) לאחר מדידה ועם קבלת אישור הלקוח לביצוע - תשלום מלוא החשבון הסופי בהתאם להצעת מחיר מעודכנת (לאחר מדידה ושינויים); ג) לא ניתן לשלם במזומן ו/או בצ'קים; בכרטיס אשראי - עד 3 תשלומים ללא ריבית, בהזמנה מעל 20,000 ₪ כולל מע"מ – עד 5 תשלומים ללא ריבית.
 9. אחריות: א) אחריות יצרן – אחריות מוגבלת לכל החיים למשטחי אבן קיסר, בכפוף לתנאי כתב האחריות המצוי באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.caesarstone.co.il/warranty/ ב) אחריות על עבודת עיבוד והתקנה – 18 חודשים מיום ההתקנה, באמצעות קבלן משנה מורשה מטעם החברה. מובהר כי האחריות על מוצרים מתכלים (כגון סיליקון) מוגבלת לשנה אחת בלבד. ג) עלולים לחול שינויים סבירים בצבע, בצורה ובגוון ביחס לדוגמא שהוצגה; במשטחים בעלי גידים ועורקים ייעשה מאמץ להמשכיות בין חלקי השיש אך ללא אחריות או התחייבות להמשכיות, אלא אם הוסכם אחרת בכתב במסגרת ההזמנה.
 10. מדיניות הפרטיות: אני מסכים כי החברה תאסוף, תעבד, תשמור ותעביר לצדדים שלישיים מידע אישי אודותיי למטרת אספקת ההזמנה הנ"ל. אני מוותר על כל עילה שעניינה הפרה לכאורה של הפרטיות שלי הקשורה לאיסוף, עיבוד, שימוש והעברת המידע לצדדים שלישיים במידע אישי אודותיי על ידי החברה ככל וקשורה למתן השירות להזמנה זו, שיש לי או עשויה להיות לי נגד החברה. בנוסף, ככל ובמעמד ההזמנה קיבלתי דוגמאות של משטחי השיש במתנה או הדמיה, אני מאשר לחברה לשלוח אליי דיוור ישיר ותוכן פרסומי הכולל בין היתר מידע על חומרים מקצועיים שיווקיים, מבצעים וידע הרלוונטי לתהליך. אני יודע כי במידה ולא אהיה מעוניין בהמשך קבלת הדיוור הישיר  הנ"ל אני יכול להסיר את עצמי מרשימת התפוצה בכל עת. למידע נוסף על מדיניות החברה:https://house.caesarstone.co.il/privacy-policy/
 11. בחתימה על הזמנה זו הלקוח מאשר כי בדק את פרטיה, נספחיה ותנאיה והוא מסכים להם. כמו כן הלקוח מבין ומאשר כי תוצאות המדידה בפועל יביאו לעדכון פרטי ההזמנה והצעת המחיר בהתאם, כאשר מ"א מתייחס לשיש עד רוחב 70 ס"מ (מעל רוחב זה יחושב כפול) והפינה נמדדת פעמיים. שינוי בהזמנה (עקב פערים במדידה, תוספות וכדומה) ייעשה בכתב בלבד וכפוף לאישור אבן קיסר ולתשלום נוסף במידת הצורך. לאחר קבלת אישור הלקוח לביצוע לא יתאפשר לבצע שינויים בהזמנה.
 12. לתשומת לב הלקוח - לאחר ההתקנה יש להמתין 24 שעות טרם חיבור לאינסטלציה ושימוש במשטח.

שם לקוח:___________________   חתימת הלקוח: ______________