תקנון מבצע "קנה משטח קבל כיור מתנה"

1.הגדרות

"אבן קיסר" / "עורכת המבצע": אבן קיסר בע"מ, קיבוץ שדות-ים, ד.נ. מנשה 3780400

"אתר אבן קיסר ":https://www.caesarstone.co.il/

              "ספקית המתנה" : ניגא מוצרי איכות בע"מ מרחוב הלח"י 28, בני ברק.

"אתר ספקית הפרס": https://www.nyga.co.il/

"המבצע": מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "מבצע קנה משטח – קבל כיור מתנה", הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.

"המתנה/ות": כיור ממוצר האיכות של ניגא כיורים או החלופות להן  (כמפורט בסעיף 3.2 להלן) והכל בהתאם למפרט בנספח א' בתקנון. אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות להחליף את המתנה ו/או את סוג המתנה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

"מוצרים המשתתפים במבצע"/"המוצרים": מוצרי אבן קיסר מכל סוג והכל בכפוף לתנאי הקניה שיפורטו להלן.

"משתתף" / "משתתפי המבצע": בגיר מעל גיל 18 אשר לוקח חלק ומשתתף במבצע, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

"נקודת המכירה המשתתפת במבצע":אבן קיסר קונספט האוס - אולם תצוגה ברח' לח"י 37 בני ברק.

"תקופת המבצע": המבצע יחל ביום 01.04.24, ויסתיים ביום 30.04.2024 ו/או עם גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם. עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו, לרבות לקצר או לקטוע את תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.כללי

2.1         תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

2.2         הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.

2.3         הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.

2.4         אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לאבן קיסר על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

2.5         לתקנון זה מצורף נספח א' – מפרט המתנות המשתתפות במבצע.

3.השתתפות במבצע

3.1         כל משתתף במבצע שירכוש ממוצרי אבן קיסר (מכל סוג) במהלך תקופת המבצע בנקודת המכירה, בסך של 12,000 ש"ח ומעלה (כולל מע"מ) יהיה זכאי לקבלת הכיור בחבילה הקלאסית (כמפורט בנספח א' לתקנון), וכן כל לקוח שירכוש ממוצרי אבן קיסר (מכל סוג) במהלך תקופת המבצע בנקודת המכירה, בסך של 18,000 ש"ח ומעלה (כולל מע"מ), יהיה זכאי לקבלת כיור בחבילת הפרמיום (כמפורט בנספח א' לתקנון) (להלן: "הרכישה").

3.2         במידה ומשתתף המבצע אינו מעוניין בכיור, ניתן להחליפו בברז או טוחן אשפה והכל בהתאם לזכאות לסוג החבילה ובהתאם למפרט המתנות בנספח א' לתקנון (לעיל ולהלן: "החלופות").

3.3         יובהר כי כל משתתף הזכאי למתנה בהתאם לאמור לעיל, יהא זכאי למתנה אחת בגין רכישה אחת בלבד. מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להמרה ו/או להחלפה, שלא בהתאם להוראות לעיל, והמשתתף לא יהיה זכאי לשדרגם וכן לא יינתן בגינם החזר כספי, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו מכל סיבה שהיא.

3.4         קבלת המתנה תתאפשר אך ורק במהלך תקופת המבצע, בשעות הפעילות של נקודת המכירה כפי שייקבעו על ידי אבן קיסר, ועד גמר מלאי המתנות. ניתן להתרשם מהכיורים באולם תצוגה של ניגא ברחוב הלח"י 28, בני ברק.

3.5         המתנה תסופק למשתתף המבצע בתוך 7 ימי עסקים, כדלקמן: כיורים יסופקו ישירות מספקית המתנה למעבד השיש המבצע את עיבוד והתקנת המשטח בבית המשתתף במבצע; ברזים וטוחני אשפה יסופקו לנקודת המכירה, ובאחריות משתתף המבצע לאסוף אותם לביתו. בירורים לגבי אספקת המתנות יעשו מול אבן קיסר בלבד.

3.6         מלאי מינימלי של המתנות -70 יחידות של כיורים 40 ברזים ו-20טוחני אשפה. 

3.7         אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או לשלול את הזכאות למתנה של משתתף כלשהו/ קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא אבן קיסר רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכאותו למתנה לרבות אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה, עבירה, הפרת תקנון, הפרת דין או חוסר תום לב (ובין היתר, במקרה שמשתתף ביטל את רכישת המוצרים או לא ביצע תשלום בעבורם). המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אבן קיסר בקשר עם האמור לעיל.

4.אחריות

4.1         עורכת המבצע אינה מתחייבת כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעויות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא יזכה במתנה עקב טעות של עורכת המבצע, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורכת המבצע.

4.2         עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות ו/או אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המתנה (לרבות ביחס לסוג המתנה, איכותה או תקינותה) ו/או אי מימוש הזכאות למתנה ו/או כל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במתנה, ולא יהיו חייבות למשתתף כל פיצוי היה והמתנה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור, לעורכת המבצע אין כל אחריות ביחס לשוויה של המתנה - ככל שצוין באיזה פרסום של המבצע.

  • כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם המתנות, תופנה במישרין לספקית הפרס ועורכת המבצע לא תהיה צד לפניה ו/או לטיפול בה. בנוסף, ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לכך.

5.מדיניות הפרטיות

5.1         אבן קיסר עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים (להלן: "מידע") ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף מידע כאמור (אך מובהר, כי הדבר עשוי להידרש לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי בנוסף לשימוש במידע שיעשה על פי תקנון זה, אבן קיסר עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה העסקיים, לאגור אותו במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) וכן להעבירו לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים, הכול בהתאם להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות באתר אבן קיסר; וכן כי (ג) אבן קיסר תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

5.2         אבן קיסר מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, אבן קיסר אינה מתחייבת, כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

6.מיסים

יתכן שקבלת המתנה תהיה מחויבת בתשלום מס על פי חוק, כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי למסירתה. מקבל המתנה יישא בכל העלויות, המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלתה, ויפעל לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאבן קיסר לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך.

7.הדין וסמכות השיפוט

7.1         הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.

7.2         סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד.

8.שונות

8.1         עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת המבצע, הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון, ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אבן קיסר, אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון כאמור.

8.2         המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.3         המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אבן קיסר לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם אבן קיסר לכל משתתף להציע לה את השתתפותו במבצע, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה, בשלמותם ובהם בלבד.

8.4         אבן קיסר ו/או מי מטעמן אינן נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הזכאות למתנה על פי המבצע או לאי-מימושה, ו/או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכאות המתנה ובשימוש בה. מבלי לגרוע מן האמור, המשתתפים פוטרים את אבן קיסר ו/או מי מטעמן מכל חבות או אחריות ביחס למתנה ולמבצע.

8.5         כל משתתף, בעצם השתתפותו במבצע, מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

8.6         יובהר כי משתתף אשר ביטל את העסקה שנעשתה במסגרת המצבע יחויב, כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את המתנה שקיבל או לשלם את שוויה.

8.7         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

8.8         ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אבן קיסר.

**

נספח א' – מפרט המתנות

המתנות לבחירה במסגרת החבילה הקלאסית:

משתתף במבצע הרוכש ממוצרי אבן קיסר מכל סוג בסך של 12,000 ₪ ומעלה (כולל מע"מ), זכאי לבחור לקבל במתנה כיור אחד מן האופציות המפורטות להלן:

כיור בודד סמארט שוני גרניט במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר – מתאים לארון כיור 60 סמ'

1.כיור בודד סמארט שוני גרניט במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר – מתאים לארון כיור 60 סמ'

כיור בודד  סיטרין שוני נירוסטה – מתאים לארון כיור 60 סמ'

2.כיור בודד  סיטרין שוני נירוסטה – מתאים לארון כיור 60 סמ'

כיור כפול דולומיט שוני נירוסטה – מתאים לארון כיור 80 סמ'

3. כיור כפול דולומיט שוני נירוסטה – מתאים לארון כיור 80 סמ'

כיור כפול גרניט שארק שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

4. כיור כפול גרניט שארק  שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

כיור כפול גרניט שארק יו שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

5. כיור כפול גרניט שארק או שארק יו  שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

משתתף שאינו מעוניין באחד מן הכיורים המפורטים לעיל יוכל לבחור במקום:

טוחן אשפה שוני ½ כוח סוס דגם 46מוצרי

1. טוחן אשפה שוני ½ כוח סוס דגם 46מוצרי

ברז נשלף למטבח שוני דגם דיפר בצבע שחור או זהב או נירוסטה מוברשת

1. ברז נשלף למטבח שוני דגם דיפר בצבע שחור או זהב או נירוסטה מוברשת

המתנות לבחירה במסגרת חבילת הפרימיום:

משתתף במבצע הרוכש מוצרי אבן קיסר מכל סוג בסך של 18,000 ₪ ומעלה (כולל מע"מ), זכאי לבחור לקבל במתנה כיור אחד מן האופציות המפורטות להלן:

כיור בודד בלנקו פלאון 6 גרניט במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר.

1. כיור בודד בלנקו פלאון 6 גרניט במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר.

כיור בודד נירוסטה שוני זעפרן

2. כיור בודד נירוסטה שוני זעפרן

כיור כפול גרניט שארק שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

3. כיור כפול גרניט שארק שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

כיור כפול גרניט שארק יו שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

4. כיור כפול גרניט שארק או שארק יו  שוני במספר גוונים המוצעים בקטלוג ניגא, ללא תוספת מחיר- מתאים לארון כיור 80 סמ'

כיור כפול נירוסטה לנטוס 8 קומפקט שוני

5. כיור כפול נירוסטה לנטוס 8 קומפקט שוני

משתתף שאינו מעוניין באחד מן הכיורים המפורטים לעיל יוכל לבחור במקום:

טוחן אשפה שוני ½ כוח סוס דגם 46מוצרי

1. טוחן אשפה שוני ½ כוח סוס דגם 46מוצרי

ברז נשלף למטבח בלנקו דגם מידא כרום

2. ברז נשלף למטבח בלנקו דגם מידא כרום